Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, proto se může stát, že se některé části webu nemusí zobrazovat nebo fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo začít používat takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Obchodní podmínky

PŘEDMĚT ÚPRAVY

Obchodní podmínky se vztahují na všechny vyráběné a dodávané výrobky a služby poskytované společností Martin Peroutka.

TERMÍN PLNĚNÍ

Čas plnění je určen dle technologických a kapacitních možností prodávajícího v dohodě s kupujícím. Kupující přitom je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost v souvislosti s předáním výrobních podkladů, schvalováním korektur a vzorů, jakož i při odběru zboží. Termín dodávky stanoví kupní smlouva, přičemž o konkrétním dni plnění v rámci sjednaného termínu rozhoduje prodávající. Kupní smlouvou se rozumí i objednávky potvrzené prodávajícím. Pokud nebude sjednaný dodací termín dodržen, je prodávající oprávněn dodat zboží i po uplynutí původní sjednané dodací doby. Tento nový termín dodávky je prodávající povinen neprodleně projednat s kupujícím. V případě, že termín dodání nebude dodržen z důvodů majících původ u strany kupující (např. opožděné zaslání výrobních podkladů, opožděné vrácení korektur, anebo v důsledku další nedostatečné součinnosti s prodávajícím), prodlužuje se dodací doba o dobu dle dohody stran, nejméně však o dobu, po kterou trvalo prodlení kupujícího.

DODÁNÍ

a.    Dodací podmínky se řídí dle INCOTERMS 2010. Dodací podmínka pro konkrétní dodávku je uvedena v kupní smlouvě.

b.    Pokud je sjednán osobní odběr zboží, platí, že zboží je dodáno již tím, že prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě sídla prodávajícího, z níž je expedice prováděna (umožnění osobního odběru). Za umožnění nakládání se zbožím se pro tyto účely považuje i případ, kdy během dodací doby vyzve prodávající kupujícího k odebrání zboží písemným oznámením doručeným kupujícímu. Účinky dodání nastávají v tomto případě dnem doručení tohoto písemného oznámení. Nezajistí-li kupující převzetí výrobků do 3 pracovních dnů od doručení písemného oznámení, je prodávající oprávněn účtovat a kupující povinen platit skladné ve výši Kč 50,- za 1 paletu a den (i započatý), anebo může podle vlastní úvahy na náklady a riziko kupujícího zboží odeslat do místa podnikání/ sídla kupujícího a kupující je povinen toto zboží převzít.

c.    Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu zboží, určené kupní smlouvou, v množstevní odchylce, která činí ± 10 % kupní smlouvou sjednaného zboží, pokud se s kupujícím nedohodne písemně jinak. Pokud prodávající dodá kupujícímu menší objem zboží, než bylo v kupní smlouvě sjednáno, avšak ve sjednané toleranci, platí, že závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží byl řádně splněn a kupující není oprávněn, pokud se s prodávajícím nedohodne písemně jinak, požadovat dodání chybějícího množství zboží. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v rozsahu skutečně dodaného zboží. Pokud prodávající dodá kupujícímu větší objem zboží, než bylo v kupní smlouvě sjednáno, avšak ve sjednané toleranci, je kupující povinen dodávku přijmout a za přebytečné zboží zaplatit kupní cenu odpovídající kupní ceně stanovené ve smlouvě.

SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající a kupující si mohou smluvně domluvit podmínky a dobu skladování zboží v skladových prostorech prodávajícího. V případě překročení doby skladování je kupující povinen uhradit poplatek za skladování ve výši 50,- Kč (bez DPH) za každou paletu a každý kalendářní den doby překročení skladování. Poplatek bude vyfakturován ke konci každého měsíce. V případě překročení doby
skladování zboží o více než 9 měsíců, je prodávající oprávněn předmět plnění bez náhrady kupujícímu na své náklady zlikvidovat či použít k dalšímu zpracování ve prospěch třetích osob. Tím není dotčen nárok prodávajícího na cenu předmětu plnění kupní smlouvy, na příslušenství a na práva s předmětem plnění souvisejících

PŘECHOD VLASTNICTVÍ KE ZBOŽÍ

Vlastnictví ke zboží, jež je předmětem prodeje dle kupní smlouvy, přechází na stranu kupujícího, až úplným zaplacením kupní ceny tohoto zboží, sjednané v kupní smlouvě.

CENA ZBOŽÍ

Cena zboží je určena buď příslušným ceníkem vydaným prodávajícím pro určitý sortiment výrobků a platným na příslušné období, nebo je dohodnuta přímo kupní smlouvou.

PRŮVODNÍ DOKLADY

Prodávající odešle se zbožím dodací list, který obsahuje označení kupujícího, druh zboží a množství zboží. Při osobním odběru kupujícím je prodávající povinen dodací list předat kupujícímu zároveň se zbožím; to neplatí, pokud se kupující nedostaví k odběru do 3 dnů od doručení písemného oznámení dle 3. bodu obchodních podmínek. Kupující je povinen potvrdit dodání zboží na dodacím listu čitelným podpisem současně s jeho firemním razítkem.

FAKTURA A DOBA SPLATNOSTI

a.    Cena zboží bude prodávajícím vyfakturována kupujícímu bez zbytečného odkladu po dodání zboží.

b.    Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od data vystavení faktury, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě pozdní úhrady faktury se kupující zavazuje zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,03 % (tři setiny procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

c.    Je-li smluvené množství zboží dodáváno prodávajícím kupujícímu v několika zásilkách, je možno fakturovat každou zásilku samostatnou fakturou.

CENOVÁ DOLOŽKA

Cena sjednaná jako cena kupní může být prodávajícím jednostranně dodatečně změněna v návaznosti na růst výrobních nákladů v důsledku zvýšení cen materiálových a energetických vstupů, dopravních nákladů, pojišťovacích nákladů, či změn měnových kurzů.

JAKOST ZBOŽÍ

Zboží je vyráběno v souladu s příslušnou podnikovou normou prodávajícího, v souladu se systémem řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2015 a musí odpovídat obvyklé jakosti dané technologií zpracování, sjednaným použitým materiálem a kvalitou vstupních výrobních podkladů předaných kupujícím. Závazným kritériem pro posuzování obsahové (textové) i formální správnosti (postavení textu, barevnost, atd.), je schválená textová korektura (podpis, e-mail, dopis). Prodávající neodpovídá za nedostatky a chyby, které kupující ponechal v korektuře.

BALENÍ

Pokud není v kupní smlouvě způsob balení sjednán, je oprávněn rozhodnout o tomto způsobu s přihlédnutím k charakteru dodávaných výrobků prodávající.

PRAVIDLA PRO VRÁCENÍ OBALŮ A PALET

Pokud budou vráceny vratné palety a obaly do společnosti Martin Peroutka do 3 pracovních dnů nebudou odběrateli fakturovány ani uplatňován nárok za jejich opotřebení.

Vratné palety a obaly je možné vrátit zpět do společnosti Martin Peroutka do 60 dní od dodání odběrateli. Po této době budou palety odběrateli vyfakturovány, pokud nebyly součástí ceny nebo součástí / položkou faktury za dodané zboží. Pokud palety již byly vyfakturovány a jsou vráceny budou proplaceny nebo vystaven dobropis, a to s cenou palety ponížené o opotřebení ve výši 10%.

Vrácené nebo vyměněné EURO palety budou odběratelům fakturovány v případě, že tyto palety nejsou čisté,
bez známek poškození (prasknutá prkna, chybějící nebo prasknuté špalky) a bez hniloby a plísní. 

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY

Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí ve skladě prodávajícího (zajišťuje-li si kupující dopravu sám), nebo při převzetí od dopravce (odesílá-li zboží prodávající). Vady, které při této prohlídce kupující zjistí, nebo které při řádné péči zjistit mohl, zapíše na dodací list a oznámí prodávajícímu písemnou reklamací nejpozději do 3 pracovních dnů po převzetí zboží. Vady zboží je povinen prokázat kupující. Kupující odpovídá prodávajícímu za splnění všech podmínek a náležitostí, které příslušné předpisy, upravující přepravu zboží, ukládají příjemci zásilky. Pokud kupující zjistitelné vady neoznámí prodávajícímu ve shora uvedené lhůtě, ztrácí proti prodávajícímu veškeré nároky z odpovědnosti za vady a za škodu v souvislosti s těmito zjistitelnými vadami.

ZÁRUČNÍ DOBA

a.    Záruční doba za jakost zboží činí 6 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu za předpokladu, že kupující skladuje zboží tak, aby toto zboží neutrpělo vlivem vysokých teplot, mrazu, vlhkosti, znečištění apod. Skladovací podmínky pro konkrétní výrobky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.

b.    Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi nebo dopravcem.

c.    Kupující je povinen zjištěné vady v záruční době u prodávajícího písemně reklamovat, přičemž vždy musí uvést, jak se vady projevují a blíže tyto vady popsat. Reklamace musí být v záruční době prodávajícímu doručena, jinak kupujícímu veškerá práva z odpovědnosti za vady a za škodu zaniknou.

NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ

a.    Nároky z odpovědnosti za vady zboží se řídí ustanoveními § 2106 až 2111 občanského zákoníku. Smlouva je porušena podstatným způsobem tehdy, pokud vady zboží zcela brání užívání výrobku obvyklým a běžným způsobem, jiné vady jsou posuzovány jako vady zakládající porušení smlouvy nepodstatným způsobem. Pokud bude kupující uplatňovat slevu, započítává se tato sleva na náhradu škody, která kupujícímu vznikne.

b.    Nestanoví-li smlouva nebo tyto Obchodní podmínky jinak, odpovídá prodávající pouze za škodu, která prokazatelně vznikla hrubým porušením povinností vyplývajících ze smlouvy a těchto Obchodních podmínek, pokud k takovému porušení došlo úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí zaměstnanců nebo zástupců prodávajícího, a to nejvýše do kupní ceny zboží sjednané v kupní smlouvě. Prodávající neodpovídá za škody nepředvídatelné, nepřímé (poškození nebo zničení hmotné podstaty, která nebyla předmětem dodávky) a následné (ztráta zisku z kontraktu), či za škodu vzniklou kupujícímu v důsledku uplatnění nároků třetí osoby, a to i pokud byl prodávající upozorněn na možnost vzniku takové škody.

VÝROBNÍ PODKLADY A SOUČINNOST KUPUJÍCÍHO

a.    Kupující je povinen dle požadavku prodávajícího předložit v požadované kvalitě, rozsahu a lhůtách výrobní podklady. Výrobní podklady zůstávají majetkem strany kupující. Jejich zapůjčení straně prodávající je bezplatné. Kupující je oprávněn požádat o jejich vrácení do 6 měsíců ode dne dodaní zboží.

b.    Pokud o jejich vrácení kupující výslovně písemně nepožádá v této lhůtě, je prodávající oprávněn s těmito podklady naložit podle svého uvážení, tj. včetně jejich likvidace. Kupní smlouva může stanovit bližší podrobnosti, případně odchylky od tohoto ustanovení.

c.    Prodávající si vyhrazuje právo vrátit nezpracovatelné předlohy dodané kupujícím (jako např. nečitelné rukopisy, pomačkané, roztrhané, trojrozměrné reprodukční předlohy, nebo jinak vadné výrobní podklady, které by byly nedostatečné pro výrobní postup prodávajícího). V takovém případě je kupující povinen přistoupit na změnu této smlouvy, pokud jde o termín plnění, a to vždy nejméně na dobu odpovídající době mezi dnem odeslání vadných výrobních podkladů zpět kupujícímu a dnem, kdy prodávající obdrží tyto výrobní podklady v bezvadné kvalitě.

d.    Snížená kvalita výrobních podkladů zaslaných kupujícím se může přiměřeným způsobem promítnout do kvality výrobků. Takový nedostatek se neposuzuje jako nekvalitní výroba. Před započetím tisku zašle prodávající kupujícímu ke korektuře výrobní podklady, které je nutné korekturou ověřit. Kupující je povinen provést korekturu a odsouhlasenou, případně s vyznačenými chybami, vrátit zpět prodávajícímu ve lhůtě stanovené prodávajícím při zaslání schválené korektury.

e.    Prodávající je povinen na elektronickou nebo písemnou žádost kupujícího, umožnit kupujícímu, aby se přesvědčil, jak byly provedeny opravy vyznačené při korektuře.

f.    Kupující je povinen dostavit se na výzvu prodávajícího v prodávajícím určeném termínu, příp. ve vzájemně smluvními stranami odsouhlaseném jiném termínu, do jeho sídla za účelem odsouhlasení parametrů objednaného zboží kupujícím. V případě, že se kupující nedostaví ve stanoveném, příp. sjednaném termínu do sídla prodávajícího k odsouhlasení barevnosti tisku, opravňuje prodávajícího k odsouhlasení barevnosti tohoto tisku a jeho použití pro výrobu zboží určeného pro kupujícího. V takovém případě kupující dále prohlašuje, že nebude reklamovat jím objednané zboží z důvodu odchylek v barevnosti kupujícím schválené předlohy a prodávajícím vyrobeného zboží. Za obsah a legislativní správnost grafických podkladů odpovídá zadavatel.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V SOUVISLOSTI S PLATEBNÍ NESCHOPNOSTÍ KUPUJÍCÍHO

a.    Pokud kupující nedodrží platební podmínky stanovené těmito Obchodními podmínkami, prodávající je oprávněn pozastavit plnění dalších dodávek pro kupujícího až do splnění všech předcházejících závazků kupujícím. Pozastavením dodávek smlouva nezaniká.

b.    Pokud však kupující neuhradí všechny své dřívější finanční závazky z kupních smluv prodávajícímu ani ve lhůtě do 30 dnů od splatnosti příslušných faktur, je prodávající oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit a zároveň vyúčtovat kupujícímu náhradu škody (to je úhradu naběhlých nákladů a ušlého zisku).

VYŠŠÍ MOC

Prodávající nenese odpovědnost za škodu či ztrátu vzniklou v důsledku prodlení s výrobou, odesláním či dodáním zboží kupujícímu, pokud bylo toto prodlení výsledkem okolnosti či události způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc jsou považovány události či okolnosti mimo přímou kontrolu prodávajícího, zejména události či okolnosti, k nimž došlo v důsledku jednání či opomenutí kupujícího, požárů, záplav, epidemií, karanténních omezení, počasí, stávek, výrobních odstávek, závad na výrobních strojích, přerušení či zpoždění dodávek materiálových a energetických vstupů, války, revoluce, teroristických útoků, pirátství, nepokojů, či změny právní úpravy. Takové okolnosti či události zprošťují prodávajícího odpovědnosti za částečné či úplné neplnění sjednaných dodávek zboží po dobu trvání situace vyšší moci a v rozsahu jejího vlivu. Jestliže prodlení ze shora uvedených příčin trvá déle než 8 týdnů, je prodávající oprávněn zčásti či úplně odstoupit od kupní smlouvy s kupujícím.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kromě příkladů uvedených v občanském zákoníku a dle bodu 16 a 17 těchto Obchodních podmínek je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu prodávající po nedodržení termínů sjednaných pro tuto součinnost stanoví. Prodávající je oprávněn pro tento případ uplatnit vůči kupujícímu náhradu škody.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Kupující a prodávající se budou snažit veškeré spory řešit smírnou cestou. Pokud ke smírnému řešení nedojde, platí, že majetkové spory týkající se zaplacení dodaného zboží se budou řešit u obecných soudů ČR. Ostatní spory týkající se otázek platnosti smlouvy, jejího výkladu, realizace či ukončení práv včetně rozhodování o oprávněnosti reklamace zboží budou rozhodovány v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, a to podle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení. Smluvní strany se tímto ujednáním podrobují předpisům uvedeným v odst. 2 §13 zákona č. 216/1994 Sb.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a.    Prodávající je oprávněn označit prodávané zboží svým názvem a sídlem, jakož i ochrannou známkou, a to jak na výrobku, tak i na obalech, ledaže se s kupujícím dohodne písemně ve smlouvě jinak.

b.    Kupující dává souhlas s tím, aby prodávající prezentoval zboží a výrobky označené logem či jiným označením (příp. ochrannou známkou) kupujícího za účelem propagace svých výrobků a služeb (zejm. na svých webových stránkách, propagačních letácích, atp).

c.    Prodávající je povinen oznámit bez zbytečného odkladu kupujícímu překážky, které znemožňují dodání zboží ve sjednaném termínu.

d.    Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím v době platnosti Obchodních podmínek. Prodávající je povinen při potvrzení objednávky upozornit kupujícího na Obchodní podmínky, které nalezne na webových stránkách prodávajícího a na to, že Obchodní podmínky se stávají součástí uzavřené kupní smlouvy.

e.    Pokud je v těchto Obchodních podmínkách, v kupní smlouvě, nebo v průvodní korespondenci použito odborných polygrafických termínů, vykládá se jejich význam podle publikace dr. Vladivoj Zlatohlávek - Vojtěch Březa: „Polygrafické názvosloví”, Polygrafický průmysl Praha 1969.

f.    Pokud jsou v kupní nebo rámcové smlouvě sjednány některé obchodní podmínky odlišně než v těchto Obchodních podmínkách dodávek polygrafických výrobků Martin Peroutka., platí podmínky sjednané v kupní nebo rámcové smlouvě.